Privacy beleid De Stroopstooker en Orris Horeca

Hierna De Stroopstooker genoemd.

De Stroopstooker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt zij zich aan de van toepassing zijnde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt De Stroopstooker ?

De Stroopstooker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Adresgegevens ( Straatnaam, Postcode & Woonplaats)
 • Betaalgegevens (bankrekeningnummer), BTW-nummer en KvK-nummer

De Stroopstooker heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers/klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@destroopstooker.nl .

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt De Stroopstooker persoonsgegevens?

De Stroopstooker verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening/werkzaamheden. De Stroopstooker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw betaling
 • Opstellen van de overeenkomst
 • Leveren van producten
 • Leveren van diensten
 • Verzenden van nieuwsbrief en informatie
 • Toesturen van informatie over wijziging van diensten en/of in producten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stroopstooker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Stroopstooker ) tussen zit. Dat willen we niet en dat kunnen we toch niet verwerken omdat we dit niet snappen ­čśŐ.

Bewaartermijnen

De Stroopstooker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt 5 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden/producten tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stroopstooker deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is:

 • Voor het uitvoeren van een dienst in opdracht van u
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven
 • Op grond van wettelijke verplichtingen
 • Op aanwijzing van daartoe gemachtigde instanties

Met derden die uw gegevens verwerken in opdracht van De Stroopstooker , sluit De Stroopstooker een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stroopstooker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Stroopstooker uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit wordt enkel en alleen met uw nadrukkelijke toestemming gedaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stroopstooker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Stroopstooker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Google Analystics

De Stroopstooker maakt gebruik van Google Analystics. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via de website van De Stroopstooker wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan De Stroopstooker bezoekersgegevens bijhouden en rapportages krijgen over hoe de website van De Stroopstooker gebruikt wordt door haar bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Stroopstooker heeft hier geen invloed op. De Stroopstooker heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en recht van overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Stroopstooker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij De Stroopstooker een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@destroopstooker.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

De Stroopstooker wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe De Stroopstooker persoonsgegevens beveiligd

De Stroopstooker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Eventuele datalekken worden altijd gedocumenteerd in een zgn. datalek register. Dit register wordt aangelegd zodra hier aanleiding toe is.

Onze contactgegevens:

Adres: Beukenlaan 51, 6241 AJ Bunde

Telefoonnummer: +31 (0)611861375

E-mailadres: info@destroopstooker.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06-05-2018